GỌI ĐIỆN QUA API
(*) SECRET KEY (lấy trong ứng dụng)
(*) Số điện thoại khách hàng
TÊN KHÁCH HÀNG
GIỚI TÍNH
THÔNG TIN THÊM
CALL ID (chỉ dùng khi tích hợp vào hệ thống khác)
API CALLBACK URL (chỉ dùng khi tích hợp vào hệ thống khác)